GDPR

Prevádzkovateľ: Hotelconsult s.r.o. 

Zaväzujeme sa chrániť a rešpektovať Vaše súkromie. Z dôvodu novej legislatívy a v súlade s aktuálnymi predpismi v oblasti ochrany osobných údajov, Vám zasielame k aktualizácii našej databázy formulár k udeleniu súhlasu na spracúvanie osobných údajov. Zásady ochrany osobných údajov poskytujú informácie, účel a podmienkydf, za ktorých sú osobné údaje dotknutých osôb – klientov spracúvané.

Účel spracúvania osobných údajov

Osobné údaje, na základe Vášho súhlasu, budú použité na účel evidencie ubytovania.

Rozsah spracúvania osobných údajov

Nezhromažďujeme ani nespracovávame žiadne citlivé osobné údaje, podmienky spracúvania osobných údajov ustanovujú všeobecné záväzné právne predpisy a prevádzkovateľ aj sprostredkovateľ sa nimi riadia a dodržujú podmienky ochrany osobných údajov v zmysle zákona č. 18/2018 Z.z.

Právny základ spracúvania

Zhromažďovanie osobných údajov sa uskutoční výlučne na základe súhlasu dotknutej osoby použitím Aktualizačného formulára, ktorý uchováva dokumentáciu týkajúcu sa súhlasu daného jednotlivca.

Poskytnutie osobných údajov tretím osobám

Bez súhlasu nebudeme poskytovať Vaše informácie žiadnym tretím stranám bez vášho súhlasu, s výnimkou:
Spolupracujúcich poskytovateľov služieb, s ktorými budeme mať zmluvný vzťah alebo osobám, ktoré budú mať so spoločnosťou Hotelconsult s.r.o. pracovnoprávny, alebo obdobný vzťah s cieľom poskytnúť Vám reakcie v mene našej spoločnosti.

Doba uchovávania osobných údajov a právo dotknutej osoby

Osobné údaje budú uchovávané do doby, kým ich poskytovateľ – dotknutá osoba neodvolá na splnenie účelu, pre ktorý boli zhromaždené. V prípade ak osobné údaje, ktoré spracúvame už nie sú potrebné, budú odstránené bezpečným spôsobom, odstránením, anonymizovaním. Kedykoľvek má dotknutá osoba právo požadovať od prevádzkovateľa, resp. sprostredkovateľa prístup k osobným údajom, ako dotknutej osoby, právo na ich opravu alebo vymazanie alebo obmedzenie spracúvania, alebo právo namietať proti spracúvaniu.

On-line predaj ubytovania

V Spoločnosti Hotelconsult s.r.o., je dodržiavanie zásad a pravidiel ochrany osobných údajov súčasťou pracovných povinností na všetkých stupňoch riadenia spoločnosti a integrovanou súčasťou všetkých aktivít spoločnosti. Ochrana osobných údajov nie je obmedzená len na informačné systémy, zabezpečuje ochranu všetkých aktív v spoločnosti.

Osobné údaje sú spracúvané v nevyhnutnom rozsahu na dosiahnutie účelu: on-line ubytovania v spoločnosti Hotelconsult s.r.o.
Rozsah osobných údajov spracúvaných na on-line nákup: meno a priezvisko, bydlisko, emailová adresu, fakturačné údaje.

Udelením súhlasu so spracúvaním osobných údajov kupujúci zároveň potvrdzuje, že bol informovaný o účele a o svojich právach uvedených v Zásadách o ochrane osobných údajov spracovaných v zmysle zákona č.18/2018 Z.z, ako aj v zákone č. 40/1964 Zb. Občianskom zákonníku v znení neskorších predpisov.

Hotelconsult s.r.o. v rámci činnosti spojenou s internetovou stránkou www.hotelsova.sk a internetovým nákupom spolupracuje so spoločnosťami, ktoré mu poskytujú rôzne služby. Tieto spoločnosti, ak sú na to oprávnené, môžu nakladať s osobnými údajmi kupujúceho v rozsahu potrebného pri plnení svojich povinností voči Hotelconsult s.r.o. a nesmú ich použiť na iný účel. Hotelconsult s.r.o. nesprístupňuje, nezverejňuje a neposkytuje osobné údaje akýmkoľvek iným tretím osobám. Hotelconsult s.r.o. si vyhradzuje právo sprístupniť a poskytnúť údaje k naplneniu svojich zákonných povinností, k ochrane proti konaniu, ktoré porušuje právne predpisy, k ochrane integrity siete alebo na účely postupu orgánov činných v trestnom konaní, súdneho konania alebo vyšetrovania vo verejnom záujme.

Politika ochrany osobných údajov.

Prevádzkovateľ: Spoločnosť Hotelconsult s.r.o. Brutovce, IČO: 47552212
Zastúpený: Juraj Kálmán, konateľ spoločnosti
Prevádzkovateľ má na zabezpečenie ochrany osobných údajov vymenovanú zodpovednú osobu, ktorú je možné kontaktovať na emailovej adrese: Prevadzka@hotelsova.sk
Zaväzujeme sa chrániť a rešpektovať Vaše súkromie . Prevádzkovateľ vykonáva spracúvanie osobných údajov prijatím primeraných bezpečnostných opatrení technických aj organizačných v zmysle spracovanej bezpečnostnej dokumentácie spoločnosti, ktorou je “Bezpečnostný projekt“, ktorý je spracovaný v súlade so všeobecne záväznými právnymi predpismi Slovenskej republiky, najmä v súlade so zákonom č. 18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov.
Prevádzkovateľ týmto vyhlasuje, že na spracúvanie osobných údajov má potrebnú odbornú, technickú, organizačnú a personálnu spôsobilosť a zaručuje sa za bezpečnosť spracúvaných osobných údajov opatreniami v zmysle Zákona č. 18/2018 Z. z.
Prevádzkovateľ týmto oznamuje všetkým dotknutým osobám, ktorými sú ubytovaní hostia, návštevníci a klienti, že bežné osobné údaje (meno, priezvisko, bydlisko, č.OP, pasu, kontakt), ktoré poskytujú sú spracúvané na presne vymedzený alebo ustanovený účel: poskytovanie ubytovania a služieb súvisiacich s ubytovaním, so zabezpečením práv a právom chránených záujmov. Prevádzkovateľ nespracúva osobitné kategórie osobných údajov.

Areál spoločnosti je monitorovaný kamerovým systémom na účely ochrany zdravia a bezpečnosti, ochrany majetku a finančných záujmov prevádzkovateľa. Záznamy z kamier nie sú sprístupnené, poskytujú sa výlučne orgánom činným v trestnom konaní. Oprávnené osoby sú na spracúvanie osobných údajov riadne poučené v zmysle zákona o ochrane osobných údajov a príslušných právnych predpisov. Záznamy sú vyhotovované tak, aby chránili v čo najväčšej možnej miere súkromie dotknutých osôb.